ОГОЛОШЕННЯ про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля

Повідомляємо про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності, зазначеної у пункті 1 цього оголошення, з метою виявлення, збирання та врахування зауважень i пропозицій громадськості до планованої діяльності.

  1. Планова діяльність

          Планова діяльність – здійснення операцій з перевантаження, очищення, сушіння та зберігання, бобових, олійних вантажів та продуктів їх переробки у режимі експорт-імпорт. Плановою діяльністю передбачено здійснення операцій з перевантаження, очищення, сушіння та зберігання, бобових, олійних вантажів та продуктів їх переробки у режимі експорт-імпорт. Перевантаження планується здійснювати за наступними технологічними схемами: – елеватор – вузол відвантаження зерна на судно – трюм; – елеватор – вузол відвантаження зерна на судно – конвеєр- трюм; – елеватор – самопливні труби – вагон; – елеватор – самопливна труба – пересувний конвеєр – автотранспорт; – елеватор – зернокидач – контейнер; – вагон – станція розвантаження вагонів 1 – елеватор; – вагон – станція розвантаження вагонів 2 – елеватор; – вагон – розвантажувач вагонний – бункер – станція розвантаження вагонів 1 – елеватор; – автотранспорт – станція розвантаження автомашин – елеватор; – судно – плавкран – судно; – судно – плав кран – елеватор. Виробничі потужності знаходяться у власності ТОВ «МЕРІТАЙМ ВЕЙ», згідно витягу з реєстру речових прав на нерухоме майно, номер відомостей про право № 50032013 від 10.04.2023 року. Подальшу експлуатацію об’єкта планової діяльності в тому числі обробку суден біля причалу № 3 буде здійснювати ТОВ «САН ЛОГІСТИК» на підставі договору оренди нерухомого майна № 04-11 від 11.04.2023 р. та інших дозвільних документів, передбачених чинним законодавством. Зернові, бобові та олійні культури, продукти їх переробки на територію підприємства ж/д вагонами та автотранспортом або судном. Ж/д вагони місткістю 60 т, автотранспорт 20 т. Перевантаження вагонів відбувається самопливом потужністю 60 год./цикл (1вагон). Перевантаження автотранспорту відбувається за допомогою пристрою для перевантаження у приймальний пункт – 5 завальних ям. Час перевантаження 5 хв./цикл (1 машина). Потужність перевантаження – 200 т/год. Одночасно перевантажується 3 машини. Місця перевантаження вантажів забезпечені ГОУ – типу ЦОЛ. Далі по закритих та відкритих транспортерах культури потрапляють у склади тимчасового зберігання – СК1, СК2, СК3 (силоси закритого типу). Місця перевантаження забезпечені ГОУ – типу БЦШ. За потреби зернові, бобові та олійні культури очищуються у сепараторах очисних FSP -75-2 од., та досушуються у зерносушарках ДСП -32-ОТ – 2 од. Сепаратори забезпечені ГОУ – ЦОЛ. Після очищення та сушки повертаються до складів. Палива, яке використовується для роботи зерносушарок – пічне. Максимальна потужність транспортерів 200 т/годину. Після тимчасового зберігання у складах, культури та продукти їх переробки відправляються замовнику ж/д вагонами, автотранспортом або судном. Річна потужність підприємства: по зберіганню – 500 000 т/рік, по очищенню – 20 000 т/рік, по сушінню – 40 000 т/рік. Номенклатуру вантажів складають зернові, бобові, олійні вантажі та продукти їх переробки. Виробничі потужності підприємства складаються з наступних ділянок та підрозділів: – приймального пункту (завальні ями – 5 од.); – складських приміщень зберігання культур (силосів СК1); – 2 сепараторів очищення культур; складських приміщень зберігання культур (силосів – СК2); – складських приміщень зберігання культур (силосів – СК3); – місць перевантаження залишків з бункерів циклонів; – місця перевантаження культур з ж/д вагонів; – місця перевантаження культур в ж/д вагони; – місця перевантаження культур в бункер судна; – місця перевантаження культур в автотранспорт; – 2зерносушарки; – 2 ємностей палива для зерносушарок; – мех. майтерні; – побутових та допоміжних приміщень. Водопостачання та водовідведення здійснюється згідно договору між ТОВ «САН ЛОГІСТИК» з ДП «ІЗМ МТП» № 07-П від 18.08.2023 р. Постачання електроенергії здійснюється згідно договору між ТОВ «САН ЛОГІСТИК» з ТОВ «ПІВДЕНЬ ЕНЕРГО ТРАНЗИТ» № 322/23 від 21.07.2023 р. Розподіл та перетікання електроенергії передбачене згідно договору між ТОВ «САН ЛОГІСТИК» з АТ «ДТЕК ОДЕСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» № 1493 від 21.07.2023 р. Планований штат працівників підприємства становить – 130 чол. Режим роботи терміналу – цілодобовий, цілорічний 2-х змінний. Місцем провадження планованої діяльності ТОВ «САН ЛОГІСТИК» є орендована територія за адресою: 68609, одеська обл., м. Ізмаїл, вул. Портова, 4 та територія причалу № 3 Ізмаїльської філії Державного підприємства «Адміністрація морських портів України» (адміністрація Ізмаїльського морського порту) на підставі договору про доступ до причалу. Територія здійснення планової діяльності межує: – з півночі – з вул. Портовою; – зі сходу та заходу – з територією порту; – з півдня – з залізничними шляхами. Найближча житлова забудова знаходиться на відстані більше 200 м північ від

(загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планової діяльності

 крайніх джерел викидів забруднюючих речовин.

(потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо), провадження планової діяльності)

2. Суб’єкт господарювання

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕГОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «САН ЛОГІСТИК» 39419587

(повне найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ або прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи – підприємця, індетифікаційний код або серія та номер паспорта (для фізичної особи, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку у паспорті )

Україна, 68609, Одеська обл., Ізмаїльський р-н, місто Ізмаїл, вул. Портова, будинок 4

місцезнаходження юридичної особи або місце провадження діяльності фізичної особи – підприємця (поштовий індекс, адреса), контактний номер телефону)

3. Уповноважений орган, який забезпечує проведення громадського обговорення

Департамент екології та природних ресурсів Одеської обласної державної адміністрації вул. Канатна, 83 м. Одеса, 65107 ecolog@od.gov.ua (048) 728-34-58 контактна  особа – Шевченко Наталія Ігорівна – начальник відділу оцінки впливу на довкілля, земельних ресурсів, біоресурсів та заповідної  справи Управління охорони та раціонального використання природних ресурсів Департаменту екології та природних ресурсів Одеської ОДА

(найменування уповноваженого органу, місцезнаходження, номер телефону та контактна особа)

4. Процедура прийняття рішення про провадження планової діяльності та орган, який розглядатиме результати оцінки впливу на довкілля

Дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами Департамент екології та природних ресурсів Одеської державної обласної адміністрації Закон України «Про охорону атмосферного повітря»

(вид рішення про провадження планової діяльності, орган, уповноважений його видавати нормативний документ, що передбачає його видачу)

5. Строки, тривалість та порядок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля, включаючи інформацію про час і місце усіх запланованих громадських слухань

Тривалість громадського обговорення становить 25 робочих днів з моменту офіційного опублікування цього оголошення (зазначається у назві оголошення) та надання громадськості доступу до звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої додаткової інформації, визначеної суб’єктом господарювання, що передається для видачі висновку з оцінки впливу на довкілля.

Протягом усього строку громадського обговорення громадськість має право подати будь-які зауваження або пропозиції, які на її думку, стосуються планової діяльності, без необхідності їх обґрунтування. Зауваження та пропозиції можуть подавати в письмовій формі (у тому числі в електронному вигляді) та усно під час громадських слухань із внесенням до протоколу громадських слухань. Пропозиції, надані після встановленого строку, не розглядаються.

У період воєнного стану в Україні громадські слухання проводяться у режимі відео конференції, про що зазначається в оголошенні про початок громадського  обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля та у звіті про громадське обговорення

Громадські слухання відбудуться

1 Дата та час: 20.05.2024. 10-00

1 Л і н к : https://meet90.webex.com/meet90-ru/j.php?MTID=m1dca03d848ea01ceb41d47fdbd8d0719;

(зазначити дату, час, місце та адресу проведення громадських слухань)

6. Уповноважений центральний орган або уповноважений територіальний орган, що забезпечує доступ до звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої доступної інформації щодо планової діяльності

Департамент екології та природних ресурсів Одеської обласної державної адміністрації вул. Канатна, 83, м. Одеса, 65107 ecolog@od.gov.ua (048) 728-34-58 контактна  особа – Шевченко Наталія Ігорівна – начальник відділу оцінки впливу на довкілля, земельних ресурсів, біоресурсів та заповідної  справи Управління охорони та раціонального використання природних ресурсів Департаменту екології та природних ресурсів Одеської ОДА

(зазначити найменування органу, місцезнаходження, номер телефону та контактну особу)

7. Уповноважений центральний орган або уповноважений територіальний орган, до якого надаються зауваження і пропозиції, та строки надання зауважень і пропозицій

Департамент екології та природних ресурсів Одеської обласної державної адміністрації вул. Канатна, 83, м. Одеса, 65107 ecolog@od.gov.ua (048) 728-34-58 контактна  особа – Шевченко Наталія Ігорівна – начальник відділу оцінки впливу на довкілля, земельних ресурсів, біоресурсів та заповідної  справи Управління охорони та раціонального використання природних ресурсів Департаменту екології та природних ресурсів Одеської ОДА

(зазначити найменування органу, поштову та електрону адресу, номер телефону та контактну особу)

Зауваження і пропозиції приймаються протягом усього строку громадського обговорення, зазначеного в абзаці другому пункту 5 цього оголошення

8. Наявна екологічна інформація щодо планової діяльності

Звіт з оцінки впливу на довкілля планової діяльності на 384 аркушах.

=

(зазначити усі інші матеріали, надані на розгляд громадськості)

=

(зазначити іншу екологічну інформацію, що стосується планової діяльності)

9. Місце (місця) розміщення звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої додаткової інформації (відмінне від приміщення, зазначеного у пункті 6 цього оголошення), а також час, з якого громадськість може ознайомитися з ними

9.1.ТОВ «САН ЛОГІСТИК»,68609, Одеська обл., м. Ізмаїл, вул., Портова, 4, контактна особа – Василь Хомяк

(найменування підприємства, установи, організації, місцезнаходження, дата, з якої громад кість може ознайомитися з документами, контактна особа)

{Додаток 3 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 824 від 14.09.2020, № 967 від 08.09.2023}