ПОВІДОМЛЕННЯ про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЧОРНОМОРСЬКИЙ РИБНИЙ ПОРТ»

ПОВІДОМЛЕННЯ

про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЧОРНОМОРСЬКИЙ РИБНИЙ ПОРТ» (далі – ТОВ «ЧРП»,  Термінал)

(повне найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ або прізвище, ім’я та по батькові

_________________код ЄДРПОУ 24544710_________________________

фізичної особи – підприємця, ідентифікаційний код або

_______________________________________________________________________

серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від

прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку у паспорті)

інформує про намір продовження провадження планованої діяльності та оцінку її впливу на довкілля.

1. Інформація про суб’єкта господарювання

ТОВ «ЧРП» розташований за юридичною адресою: 68094, Україна, Одеська область, м.Чорноморськ, село Бурлача Балка, вул.Центральна, 1, тел. +(38) 0487179611, e-mail: reception@imrp.com.ua________________________________________________________

(місцезнаходження юридичної особи або місце провадження діяльності фізичної

_______________________________________________________________________

особи – підприємця (поштовий індекс, адреса), контактний номер телефону)

2. Планована діяльність, її характеристика, технічні альтернативи[1]

щодо перевантаження вантажів в упаковках, насипних, навалювальних ТОВ «ЧРП» заплановано проведення діяльності на акваторії Ізмаїльської філії Державного підприємства «Адміністрація морських портів України» (далі – ІЗМФ ДП «АМПУ», Ізмаїльський морський порт), території Приватного акціонерного товариства «Ізмаїльський целюлозно-картонний комбінат» (далі – ПРАТ «ІЦКК»).

З використанням орендованих критих та відкритих складів зберігання вантажів, операційних територій, та власного перевантажувального обладнання, засобів портової механізації, робочих технологічних карт (далі – РТК) ТОВ «ЧРП» планує перевантажувати в експортному, імпортному напрямках за прямими варіантами, із зберіганням на складах вантажі в упаковках (м’які контейнери, пакети на піддонах), такі як феросплави, добрива мінеральні, органічні, мінерально-будівельні матеріали; вантажі у пакетах на піддонах; такі як харчові вантажі, що швидко псуються та харчові вантажі, що не швидко псуються; вантажі насипні навалом (зернові, масличні, продукти їх переробки). В експортному напрямку заплановано перевантаження навалом небезпечних навалювальних вантажів (феромарганець, феросілікомарганець).

Насипні вантажі доставляються на Термінал автомобільним транспортом, у майбутньому – залізничним транспортом, у тому числі у вагонах-хоперах. Вантажі розвантажуються у закриті складі ковшовим навантажувачом, перевозяться до мобільних завальних ям на причалах, звідки стрічковими транспортерами зі спускними трубами або зернометателями завантажуються у трюми суден (експортний напрямок перевантаження).

При імпортному напрямку перевантаження насипні вантажі доставляються на Термінал судами, за допомогою грейферів портальними, портальними мобільними кранами переносяться на склад, далі транспортуються зернометателем у крупнотонажні контейнери, встановлені на полуприцепах або автомашинах.

Феросплави доставляються на Термінал залізничним транспортом у піввагонах, а також автотранспортом. Вантажі з піввагонів, автотранспорту розвантажуються за прямим варіантом безпосередньо у трюми судна. У разі використання технологічної схеми із зберігання на складі вивантаження вантажу з піввагонів, автотранспорту здійснюється за допомогою портального крану, мобільного крану, мобільної перевантажувальної установки, оснащених грейфером.

Завантаження трюмів судна виконується з використанням портального крану, мобільного крану, мобільної перевантажувальної машини, оснащених грейферами, ковшами (парашутами).

Вантажі у м’яких контейнерах (біг-бегах) прибувають на Термінал залізничним (піввагони, криті вагони, крупнотонажні контейнери), автомобільним транспортом.

Розвантаження транспортних засобів відбувається на складі або операційних територіях. За допомогою навантажувачей, обладнаних вилочними захватами або на піддонах вантажі перевозяться на причал. За допомогою кранових підвісок вантажі завантажуються у трюми судна. Допускається перевантаження вантажів у біг-бегах  за прямими технологічними схемами без зберігання на складі, а також перевантаження у зворотному напрямку.

Вантажі у пакетах на піддонах доставляються на Термінал автомобільним, залізничним (напіввагонах, критих вагонах) транспортом (експортний напрямок перевантаження).

Розвантаження транспортних засобів здійснюється на причалі або на операційних територіях, вантажі у пакетах зберігаються на відкритому складі, завантажуються у трюми судна за допомогою портального крану з вилочним захватом. Перевантаження вантажів у пакетах здійснюється у зворотному напрямку (імпорт).

Технічних альтернатив не мають технології перевантаження вантажів в упаковках, навалювальних вантажів (феросплавів). Вони перевантажуються у портах за стандартними технологічними схемами, для вантажів в упаковках контакт з об’єктами довкілля виключений.

Перевантаження небезпечних навалювальних вантажів (феросплавів) виконуються за стандартними технологічними схемами у морських портах, технічних альтернатив не мають.

Перевантаження вантажів в упаковках (біг-бегі, пакети на піддонах) перевантажуються за стандартними схемами, контакт з об’єктами довкілля упакованих вантажів виключений.

Технології перевантаження насипних вантажів підпадають під Технічну альтернативу 1, Технічну альтернативу 2.

Технічна альтернатива 1

Перевантаження насипних вантажів за технологічними схемами, викладеними в РТК №НЗЛТ-04.00Є Автомашина (напіввагон, вагон-хопер) – закритий склад – ковшовий навантажувач – завальна яма – стрічковий конвеєр зі спускною трубою (зернометатель) – трюм судна. Перевантаження навалювальних вантажів, вантажів в упаковці за стандартними схемами, викладеними в РТК №Н-22Є (перевантаження феросплавів), РТК №МК-002, РТК №МК-002Є, РТК №Т-34Є.

Технічна альтернатива 2

Перевантаження насипних вантажів за технологічними схемами: Автомашина (напіввагон, вагон-хопер) – закритий склад – ковшовий навантажувач – завальна яма – стрічковий конвеєр без спускної треби (зернометатель без спускної труби) – трюм судна.

Перевантаження навалювальних вантажів, вантажів в упаковці за стандартними схемами, викладеними в РТК №Н-22Є (перевантаження феросплавів), РТК №МК-002, РТК №МК-002Є, РТК №Т-34Є.

Технічна альтернатива 1 відрізняється від Технічної альтернативи 2 способом завантаження трюмів судна за допомогою стрічкового конвеєра із спускною трубою або зернометателем зі спускною трубою. Такий спосіб завантаження трюмів судна забезпечує зменшення викиду пилу вантажу, що сприяє зменшенню забруднення довкілля, розміру екологічного податку за викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря.

3. Місце провадження планованої діяльності, Територіальні альтернативи

Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 1.

Планована діяльність Терміналу здійснюється на двох причалах, розташованих на орендованій території у ПРАТ «ІЦКК» за адресою: 68600, Україна, Одеська область, м.Ізмаїл, вулиця Придунайська, буд.300.

Місцезнаходження Терміналу розглядається в якості Територіальної альтернативи 1.

Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 2.

Не розглядається у зв’язку з відповідністю земельної ділянки розміщення об’єктів планованої діяльності на причалах ПРАТ «ІЦКК» діючої містобудівної документації, існуючої ув’язки із об’єктами інфраструктури підприємства орендаря території.

4. Соціально-економічний вплив планованої діяльності

ТОВ «ЧРП» запланована поставка насипних, навалювальних вантажів, вантажів в упаковці в експортному, імпортному напрямках, що позитивно вплине на економічні показники Одеського регіону, країни в цілому. У виробничих процесах буде задіяно до 60 осіб кваліфікованого персоналу морської галузі.

Перевантажувальні процеси заплановано виконувати з використанням енерго-, ресурсозберігаючих, екологічно безпечних технологій, високоефективного сучасного обладнання європейських виробників.

Впровадження природоохоронних засобів у перевантажувальні процеси забезпечить допустимий рівень впливу господарської діяльності на довкілля, умови життя населення Ізмаїла.

5. Загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої діяльності (потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо)

Запланована цілодобова робота Терміналу на протязі всього року. У виробничих процесах буде задіяно до 60 осіб висококваліфікованого персоналу.

Заплановані вантажообіги насипних вантажів – 600 тис.т на рік, навалювальних  вантажів – 400 тис.т на рік, вантажів у м’яких контейнерах – 250 тис.т на рік, вантажів у пакетах на піддонах – 100 тис.т на рік.

Перевантаження буде проводитися на двох причалах ПРАТ «ІЦКК» з використанням власної перевантажувальної техніки, засобів портової механізації.

Для перевантаження насипних вантажів буде задіяні три критих склади загальною  площею 5528 м2.

Для перевантаження насипних вантажів заплановано використання орендованих відкритих складів №1 – №3 площею 3500 м2, 7580 м2, 4670 м2 відповідно, виконаних із бетонним покриттям та суцільним  огородженням (підпірні стінки) із залізобетонних плит або блоків висотою не менш 2 м. Поверхні складів  будуть ровними з невеликим ухилом в сторону жолоба для забору дощових стічних вод.

Для зберігання вантажів в упаковці (біг-бегі, пакети на піддонах) будуть використані відкрити орендовані склади №1 – №3.

Наведені вантажообіги вантажів можуть бути перевантажені через один причал або у певних кількостях через два причали. Вантажообіг насипних вантажів може бути вибраний за рахунок одного виду вантажу або різних видів вантажів у певних кількостях.

6. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за альтернативами

Щодо Технічної альтернативи №1

• Екологічні обмеження •

Дотримання дозволених мас викидів забруднюючих речовин від стаціонарних джерел викидів в атмосферне повітря. Утримання у чистоті причалів шляхом щозмінного їх прибирання від сміття, плям палива. Недопущення скидання у водний об’єкт розсипів, насипних та навалювальних вантажів, сміття. Зберігання відходів у спеціальній тарі на території з твердим покриттям, приміщеннях з обмеженим доступом персоналу.

• Санітарно-епідеміологічні обмеження •

Дотримання розмірів санітарно-захисних зон згідно ДСП 173-96 «Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів», рівней акустичного впливу згідно нормативів, наведених у ДБН В.1.1-31:2013 «Захист територій, будинків і споруд від шуму», ДСТУ Н.Б.В.1.1-35:2013 «Настанова з розрахунку рівнів шуму в приміщеннях і територіях»; рівнів електромагнітних випромінювань згідно ДСН 239-96 «Державні санітарні норми і привила захисту населення від електромагнітних випромінювань», ДСН 476-02 «Державні санітарні норми і правила при роботі з джерелами електромагнітних полів». Концентрації забруднюючих речовин на межі санітарно-захисної зони не повинні перевищувати ГДК (ОБРВ) для повітря населених міст.

• Протипожежні обмеження •

Дотримання нормативних протипожежних відстаней; забезпечення об’єкту розрахунковим запасом води для цілей зовнішнього та внутрішнього пожежогасіння (ДБН В.2.5-74:2013 “Водопостачання. Зовнішні мережі та споруди. Основні положення проектування”; ДБН В.2.5-64:2012 “Внутрішній водопровід та каналізація”; забезпечення наявності проїздів з твердим типом покриття шириною не менш 3,5 м для пожежних автомобілів; влаштування внутрішнього протипожежного водопроводу з витратами води у відповідності до вимог ДБН В.2.5- 64:2012).

Щодо Технічної альтернативи 2

Теж саме, що по Технічній альтернативі 1.

Щодо Територіальної альтернативи 1

Дотримання містобудівних умов та обмежень; розміру санітарно-захисної зони; протипожежних розривів, вимог ДСанПіН 7.7.4-046-99 «Державні санітарні правила і норми для морських і річкових портів».

Щодо Територіальної альтернативи 2

Не розглядається.

7. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території за альтернативами

 

Щодо Технічної альтернативи 1

Виробнича діяльність ТОВ “ЧРП” буде здійснюватися на території ПРАТ “ІЦКК”. При проектуванні та будівництві портової інфраструктури, виконання еколого-, інженерної підготовки територій, розроблені та впроваджені заходи по захисту територій.

Щодо Технічної альтернативи 2

Теж саме, що для Технічної альтернативи 1.

щодо Територіальної альтернативи 1

Теж саме, що для Технічної альтернативи 1.

щодо Територіальної альтернативи 2

Не розглядається.

8. Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля

щодо Технічної альтернативи 1

Перевантаження насипних та навалювальних вантажів, вантажів в упаковці надає певний вплив на атмосферне повітря, поверхневий шар води річки Дунай, флору, фауну, біорізноманіття водного об’єкту, соціальне середовище.

Вплив на мікроклімат, геологічне, техногенне середовище, ґрунт, земельні ресурси, рослинний, тваринний світ не прогнозується.

щодо Технічної альтернативи 2

Теж саме, що для Технічної альтернативи 1.

щодо Територіальної альтернативи 1

Теж саме, що для Технічної альтернативи 1.

щодо Територіальної альтернативи 2

Не розглядається

9. Належність планованої діяльності до першої чи другої категорії видів діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля (зазначити відповідний пункт і частину статті 3 Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”)

Планована діяльність Терміналів ТОВ “ЧРП” належить до другої категорії видів планованої діяльності та об’єктів, що можуть оказувати вплив на довкілля та підлягають оцінці згідно із Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» №2059-VIII від 23 травня 2017 р. (стаття 3, пункт 3, підпункти 10, абзац 15).

10. Наявність підстав для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля (в тому числі наявність значного негативного транскордонного впливу на довкілля та перелік держав, довкілля яких може зазнати значного негативного транскордонного впливу (зачеплених держав)

Підстава для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля відсутня, оскільки:

  • концентрації забруднюючих речовин в атмосферному повітрі на межах СЗЗ, житлової забудови менш гранично допустимих значень для повітря населених міст;
  • концентрації забруднюючих речовин у поверхневому шарі води річки Дунай менш гранично допустимих показників для водних об’єктів господарсько-побутового значення у межах акваторії ІЗМФ ДП «АМПУ».

11. Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягає включенню до Звіту з оцінки впливу на довкілля

У відповідності з вимогами ст.6 Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”.

В нормативному документі планується привести розрахунки:

  • обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря при експлуатації об’єктів підприємства;
  • розсіювання забруднюючих речовин в атмосферному повітрі з використанням програмного забезпечення «ЕОЛ+»;
  • обсягів утворення відходів третього – четвертого класів небезпеки;
  • рівнів акустичного, вібраційного тиску;
  • рівнів неканцерогенного, соціального ризиків на здоров’я персоналу підприємства, населення в районі розташування ТОВ “ЧРП” на території ПРАТ «ІЦКК».

12. Процедура оцінки впливу на довкілля та можливості для участі в ній громадськості

Планована суб’єктом господарювання діяльність може мати значний вплив на довкілля і, отже, підлягає оцінці впливу на довкілля відповідно до Закону України «Про оцінку впливу на довкілля». Оцінка впливу на довкілля – це процедура, що передбачає:

– підготовку суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля;

– проведення громадського обговорення планованої діяльності;

– аналіз уповноваженим органом звіту з оцінки впливу на довкілля, будь-якої додаткової інформації, яку надає суб’єкт господарювання, а також інформації, отриманої від громадськості під час громадського обговорення, під час здійснення процедури оцінки транскордонного впливу, іншої інформації;

– надання уповноваженим органом мотивованого висновку з оцінки впливу на довкілля, що враховує результати аналізу, передбаченого абзацом п’ятим цього пункту;

– врахування висновку з оцінки впливу на довкілля у рішенні про провадження планованої діяльності, зазначеного у пункті 14 цього Повідомлення.

У Висновку з оцінки впливу на довкілля уповноважений орган, виходячи з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності, визначає допустимість чи обґрунтовує недопустимість провадження планованої діяльності та визначає екологічні умови її провадження.

Забороняється розпочинати провадження планованої діяльності без оцінки впливу на довкілля та отримання рішення про провадження планованої діяльності.

Процедура оцінки впливу на довкілля передбачає право і можливості громадськості для участі у такій процедурі, зокрема на стадії обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, а також на стадії розгляду уповноваженим органом поданого суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля.

На стадії громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля протягом щонайменше 25 робочих днів громадськості надається можливість надавати будь-які зауваження і пропозиції до звіту з оцінки впливу на довкілля та планованої діяльності, а також взяти участь у громадських слуханнях. Детальніше про процедуру громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля буде повідомлено в оголошенні про початок громадського обговорення.

Тимчасово, на період дії та в межах території карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби (СОVID-19), спричиненої корона вірусом SARS-СоV-2, до повного його скасування та протягом 30 днів з дня скасування карантину, громадські слухання не проводяться і не призначаються на дати, що припадають на цей період, про що зазначається в оголошенні про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля.

13. Громадське обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до Звіту з оцінки впливу на довкілля

Протягом 20 робочих днів з дня оприлюднення цього повідомлення на офіційному веб-сайті уповноваженого органу громадськість має право надати уповноваженому органу, зазначеному у пункті 15 цього повідомлення, зауваження і пропозиції до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля.

Надаючи такі зауваженні і пропозиції, вкажіть реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяльності в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля (зазначений на першій сторінці цього повідомлення). Це значно спростить процес реєстрації та розгляду Ваших зауважень і пропозицій.

У разі отримання таких зауважень і пропозицій громадськості вони будуть розміщені в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля та передані суб’єкту господарювання (протягом трьох робочих днів з дня їх отримання). Особи, що надають зауваження і пропозиції, своїм підписом засвідчують свою згоду на обробку їх персональних даних. Суб’єкт господарювання під час підготовки звіту з оцінки впливу на довкілля зобов’язаний врахувати повністю, врахувати частково або обґрунтовано відхилити зауваження і пропозиції громадськості, надані у процесі громадського обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля. Детальна інформація про це включається до звіту з оцінки впливу на довкілля.

14. Рішення про провадження планованої діяльності

Відповідно до екологічного законодавства України рішенням про провадження даної планованої діяльності буде Висновок з оцінки впливу на довкілля, на підставі якого підприємством будуть розроблені документи дозвільного характеру згідно вимог екологічного законодавства України, отримані:

– Дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря від стаціонарних джерел, який видається Одеською облдержадміністрацією.

15. Усі зауваження і пропозиції громадськості до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до Звіту з оцінки впливу на довкілля, необхідно надсилати до:

Департаменту екології та природних ресурсів Одеської обласної державної адміністрації. Поштова адреса: 65107, України, м.Одеса, вул.Канатна, буд. 83. Електрона адреса: ecolog@odessa.gov.ua, телефон (048)728-35-05, контактна особа – відділ оцінки впливу на довкілля, земельних ресурсів, біоресурсів та заповідної справи управління охорони та раціонального використання природних ресурсів.


[1] Суб’єкт господарювання має право розглядати більше технічних та територіальних альтернатив.