ПОВІДОМЛЕННЯ про плановану діяльність, яка підлягає оцінців пливу на довкілля

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “САН ЛОГІСТИК” 39419587
(повне найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРГЇОУ або прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи – підприємця,
ідентифікаційний код або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття
реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають
відмітку у паспорті)
інформує про намір провадити плановану діяльність та оцінку її впливу на довкілля.

 1. Інформація про суб’єкта господарювання.
  Україна, 68609, Одеська обл., Ізмаїльський р-н, місто Ізмаїл, вул.Портова, будинок 4
  (місцезнаходження юридичної особи або місце провадження діяльності фізичної особи – підприємця (поштовий індекс, адреса),
  контактний номер телефону)
 2. Планована діяльність, її характеристика, технічні альтернативи.
  Планована діяльність, її характеристика.
  Здійснення операцій з перевантаження, очищення, сушіння та зберігання зернових, бобових,
  олійних вантажів та продуктів їх переробки у режимі експорт-імпорт
  Технічна альтернатива 1.
  Планованою діяльністю передбачено здійснення операцій з перевантаження, очищення,
  сушіння та зберігання зернових, бобових, олійних вантажів та продуктів їх переробки у режимі
  експорт-імпорт. Перевантаження планується здійснювати за наступними технологічними
  схемами: – елеватор – вузол відвантаження зерна на судно – трюм; – елеватор – вузол
  відвантаження зерна на судно – конвеєр – трюм; – елеватор – самопливні труби – вагон; – елеватор
 • самопливна труба – пересувний конвеєр – автотрансп^^елев^^^.^^р^^^^р^й^^; –
  вагон – станція розвантаження вагонів 1 – елеватор; – вагон – бОНШШфОв&М’аа&кіенщіяіівагонів 2 –
  елеватор; – вагон – розвантажувач вагонний – конвеєр – бунке
 • елеватор; – автотранспорт – станція розвантаження автома:
  .Вагонів 1
  равкран –
  судно; – судно – плавкран – елеватор. Виробничі потужності знаходяться у власності ТОВ «МЕРІТАЙМ ВЕЙ», згідно витягу з реєстру речових прав на нерухоме майно, номер відомостей про речове право №50032013 від 10.04.2023 року. Подальшу експлуатацію об’єкта планованої діяльності, в тому числі обробку суден біля причалу №3 буде здійснювати TQB «САН ЛОПСТИК» на підставі договору оренди нерухомого майна №04-11 від 11.04.2023 р. та інших дозвільних документів, передбачених чинним законодавством. Зернові, бобові та олійні культури, продукти їх переробки на територію підприємства доставляються ж/д вагонами та автотранспортом або судном. Ж/д вагони місткістю 60 т, автотранспорт 20 т. Перевантаження вагонів відбувається самопливом потужністю 60 т/год. Час перевантаження 1 год./цикл (1 вагон). Перевантаження автотранспорту відбувається за допомогою пристрою для перевантаження у приймальний пункт – 5 завальних ям. Час перевантаження 5 хв./цикл (1 машина). Потужність перевантаження – 200 т/год. Одночасно перевантажується 3 машини. Місця перевантаження вантажів забезпечені ГОУ- типу ЦОЛ. Далі по закритих та відкритих транспортерах культури потрапляють у склади тимчасового зберігання – СК1, СК2, СКЗ (силоси закритого типу). Місця перевантаження забезпечені ГОУ- типу БЦШ. За потреби зернові, бобові та олійні культури очищуються у сепараторах очисних ASP – 75 – 2 од., та досушуються у зерносушарках ДСП-32-ОТ – 2 од. Сепаратори забезпечені ГРУ- ЦРЛ. Після очищення та сушки культури повертаються до складів. Палива, яке використовується для роботи зерносушарок – пічне. Максимальна потужність транспортерів 200 т/годину. Після тимчасового зберігання у складах, культури та продукти їх переробки відправляються замовнику ж/д вагонами, автотранспортом або судном.
  Технічна альтернатива 2.
  Планованою діяльністю передбачено додатково переведення зерносушарок на альтернативне паливо – лушпиння соняшника та встановлення дизельгенератора для забезпечення безперебійної роботи підприємства.
  3.
  Місце провадження планованої діяльності, територіальні альтернативи.
  Одеська обл. Ізмаїльський р-н Ізмаїл Портова,4
  3.1
  Територіальні громади, які можуть зазнати впливу планованої діяльності.
  Ізмаїльська міська громада
  Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 1.
  Одеська обл., Ізмаїльський р-н, Ізмаїл, Портова,4.
  Місцем провадження планованої діяльності ТОВ «САН ЛОПСТИК» є орендована територія за адресою: 68609, Одеська обл., м. Ізмаїл, вул. Портова, 4 та територія причалу №3 Ізмаїльської філії Державного підприємства “Адміністрація морських портів України” (адміністрація Ізмаїльського морського порту) на підставі договору про доступ до причалу. Територія здійснення планованої діяльності межує: – з півночі – з вул. Портовою; – зі сходу та заходу ■ з територією порту,- – з півдня – з залізничними шляхами. Найближча житлова забудова знаходиться на відстані більше 200 м на північ від крайніх джерел викидів забруднюючих речовин.
  Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 2.
  Не розглядається, оскільки місцем планованої діяльності є місце розтаттгування виробничих
  потужностей підприємства.
  4.
  Соціально-економічний вплив планованої діяльності.
  Планована діяльність спрямована на розвиток підприємства, ефективне та раціональне використання його виробничих потужностей, позитивно вплине на розвиток порту вцілому, дасть змогу збільшити податкові надходження до бюджетів різних рівнів за рахунок сплати податків, забезпечить частину працюючого населення робочими місцями. Виробничі процеси виконуються з_використанням енерго-, ресурсозберігаючих технологій, високоефективного обладнання.
  Впровадження природоохоронних заходів у перевантажувальні процеси забезпечуватиме допустимий рівень впливу господарської діяльності на довкілля, умови життя, здоров’я населення м. Ізмаїл. Експлуатація об’єкта не суперечить функціональному зонуванню прилеглої території та не пов’язана з генерацією будь-яких специфічних впливів на людину, які можуть спричинити захворювання або погіршення умов проживання населення.
  5.
  Загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої діяльності (потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо).
  Річна потужність підприємства: по зберіганню – 500 000 т/рік, по очищенню – 20 000 т/рік, по сушінню – 40 000 т/рік, Номенклатуру вантажів складають зернові, бобові, олійні вантажі та продукти їх переробки. Виробничі потужності підприємства складаються з наступних ділянок та підрозділів: – приймального пункту (завальні ями – 5 од.); – складських приміщень зберігання культур (силосів – СК1); – 2 сепараторів очищення культур; – складських приміщень зберігання культур (силосів – СК2); – складських приміщень зберігання культур (силосів – СКЗ); – місць перевантаження залишків з бункерів циклонів; – місця перевантаження культур з ж/д вагонів; – місця перевантаження культур в ж/д вагони; – місця перевантаження культур в бункер судна; – місця перевантаження культур в автотранспорт; – 2 зерносушарки; – 2 ємностей палива для зерносушарок; – мех. майстерні; – побутових та допоміжних приміщень. Водопостачання та водовідведення здійснюється згідно договору між ТОВ «САН ЛОПСТИК» з ДП «ІЗМ МТП» N° 07- П від 18.08.2023 р. Постачання електроенергії здійснюється згідно договору між TQB «САН ЛОПСТИК» з ТОВ «ПІВДЕНЬ ЕНЕРГО ТРАНЗИТ» №322/23 від 21.07.2023 р. Розподіл та перетікання електроенергії передбачене згідно договору між ТОВ «САН ЛОПСТИК» з АТ “ДТЕК ОДЕСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ” № 1493 від 21.07.2023 р. Планований штат працівників підприємства становить – 130 чол. Режим роботи терміналу – цілодобовий, цілорічний 2-х змінний. —
  6.
  Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за альтернативами:
  щодо технічної альтернативи 1.
  Екологічні та інші обмеження планованої діяльності встановлюються відповідно до вимог чинного законодавства, діючих нормативних документів, стандартів, інструкцій та дотриманням умов іншої документації дозвільного характеру: – щодо атмосферного повітря – викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря не повинні перевищувати гранично допустимих концентрацій на межі санітарно-захисної зони об’єкта планованої діяльності. Дотримання «Державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів», затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я України від 19.06.96 р. N° 173; – щодо Грунту – відсутність прямого впливу, дотримання законодавства щодо поводження з відходами, захист земель від забруднення відходами планованої діяльності; – щодо поверхневих вод – відсутність прямого інтенсивного впливу, у разі перевищення значень гранично допустимих концентрацій (ГДК) забруднюючих речовин у водному об’єкті – здійснення компенсаційних заходів; – щодо підземних вод – відсутність негативного впливу,- – щодо акустичного впливу – неперевищення допустимих рівнів шуму на межі нормативної санітарно-захисної зони та найближчої житлової забудови.
  щодо технічної альтернативи 2.
  Екологічні та інші обмеження е аналогічними як для технічної альтернативи L
  щодо територіальної альтернативи 1.
  Екологічні та інші обмеження планованої діяльності встановлюються природоохоронним законодавством України.
  щодо територіальної альтернативи 2.
  Не розглядається, оскільки територіальна альтернатива 1 е оптимальним варіантом для вирішення потреб господарської діяльності підприємства.
  7.
  Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території за альтернативами:
  щодо технічної альтернативи 1.
  Топографо-геодезичні, інженерно-геологічні, гідрологічні, екологічні та інші вишукування виконуватимуться у необхідному обсязі, відповідно до чинного законодавства, з метою забезпечення раціонального використання природних ресурсів, а також забезпечення виконання охоронних, відновлювальних, захисних та компенсаційних заходів.
  щодо технічної альтернативи 2.
  Для технічної альтернативи 2 еколого-інженерна підготовка і захист території співпадають з технічною альтернативою 1.
  щодо територіальної альтернативи 1.
  Не розглядається.
  щодо територіальної альтернативи 2.
  Не розглядається.
  8.
  Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля:
  щодо технічної альтернативи 1.
  На стадії експлуатації: – на атмосферне повітря – викиди забруднюючих речовин від двигунів транспортних засобів; викиди при реалізації технологічних процесів, перевантаженні, зберіганні та переробці вантажів; – на водне середовище – збільшення показників водоспоживання та водовідведення; – утворення додаткового обсягу відходів. Усі відходи планується передавати з метою подальшого поводження спеціалізованим підприємствам, відповідно до договорів. Тимчасове накопичення відходів планується здійснювати відповідно до вимог чинного законодавства; – шумовий вплив – під час експлуатації транспортних засобів, механізмів та технологічного устаткування; – рослинний та тваринний світ – негативний вплив відсутній; – клімат і мікроклімат – негативна дія не очікується; – соціальне середовище – позитивний вплив за рахунок створення додаткових робочих місць, збільшення податкових надходжень; – техногенне середовище – негативний вплив відсутній; – на ґрунти – негативна дія відсутня.
  щодо технічної альтернативи 2.
  Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля е аналогічними як для планованої діяльності.
  щодо територіальної альтернативи 1.
  Не розглядається.
  щодо територіальної альтернативи 2.
  Не розглядається.
  9.
  Належність планованої діяльності до першої чи другої категорії видів діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля (зазначити відповідний пункт і частину статті 3 Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”).
  Друга категорія
  10
  Інфраструктури! проекти Інфраструктури! проекти: облаштування індустріальних парків; будівництво житлових кварталів (комплексів багатоквартирних житлових будинків) та торговельних чи розважальних комплексів поза межами населених пунктів на площі 1,5 гектара і більше або в межах населених пунктів, якщо не передбачено їх підключення до централізованого водопостачання та/або водовідведення,- будівництво кінотеатрів з більш як 6 екранами; будівництво (облаштування) автостоянок на площі не менш як 1 гектар і більш як на 100 паркомісць; будівництво аеропортів та аеродромів з основною злітно-посадковою смугою довжиною до 2100 метрів,- будівництво залізничних вокзалів, залізничних колій і споруд; будівництво перевантажувальних терміналів та обладнання для перевантаження різних видів транспорту, а також терміналів для різних видів транспорту; будівництво гребель та встановлення іншого обладнання для утримання або накопичення води на тривалі проміжки часу; проведення робіт з розчищення і днопоглиблення русла та дна річок, берегоукріплення, зміни і стабілізації стану русел річок; будівництво трамвайних колій, підвісних канатних доріг та фунікулерів або подібних ліній, що використовуються для перевезення пасажирів; будівництво підземних, наземних ліній метрополітену як єдиних комплексів, у тому числі депо з комплексом споруд технічного обслуговування; будівництво акведуків та трубопроводів для транспортування води на далекі відстані; будівництво магістральних продуктопроводів (трубопроводів для транспортування газу, аміаку, нафти або хімічних речовин); будівництво повітряних ліній електропередачі напругою 220 кіловольт і більше та підстанцій напругою 330 кіловольт і більше; будівництво гідротехнічних споруд морських і річкових портів; будівництво глибоководних суднових ходів, у тому числі у природних руслах річок, спеціальних каналів на суходолі та у мілководних морських акваторіях, придатних для проходження суден, а також каналів у протипаводкових цілях та гідротехнічних споруд; спеціалізовані морські або річкові термінали; проведення прибережних робіт з метою усунення ерозії та будівельних робіт на морі, які призводять до зміни морського узбережжя, зокрема будівництво основних гідротехнічних споруд, підводні звалища ґрунтів, а також інші роботи на морі, крім експлуатаційних днопоглиблювальних робіт; установки для очищення стічних вод з водовідведенням 10 тисяч кубічних метрів на добу і більше;”
  1
 1. Наявність підстав для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля (в тому числі наявність значного негативного транскордонного впливу на довкілля та перелік держав, довкілля яких може зазнати значного негативного транскордонного впливу (зачеплених держав).
  11.
  Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля.
  Відповідно до вимог ст. 6 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» N° 2059-УШ від 23 травня 2017 року, до звіту з оцінки впливу на довкілля буде включено із достатньою деталізацією такі планові показники: – опис місця провадження, цілі й опис основних характеристик
  планованої діяльності; – опис поточного стану та факторів довкілля; – оцінка впливу планованої діяльності на геологічне середовище, рослинний та тваринний світ, атмосфернеповітря, поверхневі та підземні води, техногенне середовище, соціальне середовище; – опис передбачених заходів, спрямованих на запобігання, відведення, уникнення, зменшення усунення значного негативного впливу на довкілля, в тому числі (за можливості) компенсаційних заходів;:
  зауваження та пропозиції, які надійдуть за результатами громадських обговорень,
  12.
  Процедура оцінки впливу на довкілля та можливості для участі в ній громадськості.
  Планована суб’єктом господарювання діяльність може мати значний вплив на довкілля і, отже, підлягає оцінці впливу на довкілля відповідно до Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”. Оцінка впливу на довкілля – це процедура, що передбачає:
  підготовку суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля;
  проведення громадського обговорення планованої діяльності;
  аналіз уповноваженим органом звіту з оцінки впливу на довкілля, будь-якої додаткової інформації, яку надає суб’єкт господарювання, а також інформації, отриманої від громадськості під час громадського обговорення, під час здійснення процедури оцінки транскордонного впливу, іншої інформації;
  надання уповноваженим органом мотивованого висновку з оцінки впливу на довкілля, що враховує результати аналізу, передбаченого абзацом п’ятим цього пункту;
  врахування висновку з оцінки впливу на довкілля у рішенні про провадження планованої діяльності, зазначеного у пункті 14 цього повідомлення.
  У висновку з оцінки впливу на довкілля уповноважений орган, виходячи з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності, визначає допустимість чи обґрунтовує недопустимість провадження планованої діяльності та визначає екологічні умови її провадження.
  Забороняється розпочинати провадження планованої діяльності без оцінки впливу на довкілля та отримання рішення про провадження планованої діяльності.
  Процедура оцінки впливу на довкілля передбачає право і можливості громадськості для участі у такій процедурі, зокрема на стадії обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, а також на стадії розгляду уповноваженим органом поданого суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля.
  На стадії громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля протягом щонайменше 25 робочих днів громадськості надається можливість надавати будь-які зауваження і пропозиції до звіту з оцінки впливу на довкілля та планованої діяльності, а також взяти участь у громадських слуханнях. Детальніше про процедуру громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля буде повідомлено в оголошенні про початок громадського обговорення.
  У період воєнного стану в Україні громадські слухання проводяться у режимі відеоконференції, про що зазначається в оголошенні про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля та у звіті про громадське обговорення.
  13.
  Громадське обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що піп лягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля.
  Протягом 12 робочих днів з дня оприлюднення цього повідомлення на офіщйному веб-сайті
  уповноваженого органу громадськість має право надати уповноваженому органу, зазначеному у пункті 15 цього повідомлення, зауваження і пропозиції до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля.
  Надаючи такі зауваженні і пропозиції, вкажіть реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяльності в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля (зазначений на першій сторінці цього повідомлення). Це значно спростить процес реєстрації та розгляду Ваших зауважень і пропозицій.
  У разі отримання таких зауважень і пропозицій громадськості вони будуть розміщені в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля та передані суб’єкту господарювання (протягом трьох робочих днів з дня їх отримання). Особи, що надають зауваження і пропозиції, своїм підписом засвідчують свою згоду на обробку їх персональних даних. Суб’єкт господарювання під час підготовки звіту з оцінки впливу на довкілля зобов’язаний врахувати повністю, врахувати частково або обґрунтовано відхилити зауваження і пропозиції громадськості, надані у процесі громадського обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля. Детальна інформація про це включається до звіту з оцінки впливу на довкілля.
  14.
  Рішення про провадження планованої діяльності.
  Відповідно до законодавства рішенням про провадження даної планованої діяльності буде
  Дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами
  (вид рішення відповідно, до частини першої статті 1,1 Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”)
  що видається Департаментом екології та природних ресурсів Одеської державної обласної адміністрації
  (орган, до повноважень якого належить прийняття такого рішення)
  15.
  Усі зауваження і пропозиції громадськості до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, необхідно надсилати до
  Департамент екології та природних ресурсів Одеської обласної державної адміністрації, 65107, м. Одеса, вул. Канатна, 83, ecoloq(c£od.qov.ua, (048) 728-34-58, Шевченко Наталія Ігорівна = начальник відділу оцінки впливу на довкілля, земельних ресурсів, біоресурсів та заповідної справи Управління охорони та раціонального використання природних ресурсів Департаменту екології та природних ресурсів Одеської ОДА
  (найменування уповноваженого органу, поштова адреса, електронна адреса, номер телефону та контактна особа)
  {Додаток 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою KM М 824 від 14.09.2020}