ПОВІДОМЛЕННЯ про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АГРО-ДУНАЙ»
код згідно з ЄДРПОУ 45072850
(повне найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ або прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи – підприємця, ідентифікаційний код або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органу  мають відмітку у паспорті)

інформує про намір провадити плановану діяльність та оцінку її впливу на довкілля.

1. Інформація про суб’єкта господарювання

68604, Одеська обл., Ізмаїльський район, м. Ізмаїл, пр. Незалежності, б.54-А
тел. +38 050 619 62 79
(місцезнаходження юридичної особи або місце провадження діяльності фізичної особи-підприємця (поштовий індекс, адреса), контактний номер телефону)

2. Планована діяльність, її характеристика, технічні альтернативи[*].

Планована діяльність, її характеристика

Метою планованої діяльності є нове будівництво під’їзної залізничної колії ТОВ «АГРО-ДУНАЙ» при станції Ізмаїл регіональної філії «Одеська залізниця»  АТ «Укрзалізниця»

Технічна альтернатива 1

Передбачається будівництво нових під’їзних залізничних колій до підприємства                    ТОВ «АГРО-ДУНАЙ» та встановлення технологічного обладнання, що дозволить безпечне виконання операцій по перевантаженню вантажів. Дана технічна альтернатива 1  є ефективною як з економічної, технологічної, так і з екологічної точок зору для забезпечення планової діяльності при незначному негативному впливі на навколишнє природне середовище.

Технічна альтернатива 2

В якості технічної альтернативи № 2 розглядається використання автомобільного транспорту для транспортних та вантажно-розвантажувальних операцій на підприємстві. Дана технічна альтернатива 2 збільшить автомобільний потік у районі  розміщення підприємства, що, в свою чергу, збільшить навантаження на навколишнє середовище, оскільки при роботі ДВЗ до атмосферного повітря будуть потрапляти важкі метали та забруднюючі речовини, що мають канцерогенну дію.

3. Місце провадження планованої діяльності, територіальні альтернативи.

Місце провадження планованої діяльності:  територіальна альтернатива 1

Розташування проммайданчику ТОВ «АГРО-ДУНАЙ» передбачається за адресою:  Одеська обл., Ізмаїльський район, м. Ізмаїл, Аеродромне шосе, 7-Б  на земельній ділянці площею 3,300 га (кадастровий номер 5110600000:01:006:0090), згідно договору оренди землі Ізмаїльською міською радою Ізмаїльського району Одеської області.

3.1 Територіальні громади, які можуть зазнати впливу планованої діяльності:

Ізмаїльська міська громада

Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 2

Не розглядається, оскільки планована діяльність можлива лише на даній земельній ділянці, у місці примикання залізничних колій підприємства до залізничних колій станції Ізмаїл, та не потребує додаткового землевідводу. Планована діяльність територіально та технологічно прив’язана до існуючих потужностей ТОВ «АГРО-ДУНАЙ» і призначена для транспортного обслуговування даного підприємства.

4. Соціально-економічний вплив планованої діяльності

Планована діяльність спрямована на забезпечення ефективної роботи підприємства, ефективне та раціональне використання виробничих потужностей підприємства. Основними позитивними факторами є можливість додаткового поповнення місцевого бюджету у вигляді податків, та створення додаткових робочих місць.

Позитивними аспектами планованої діяльності є:

– розвантаження автомобільного  потоку вантажних машин у напрямку Одеса-Ізмаїл-Рені-Одеса, шляхом розвитку залізничного сполучення, якісного приймання сільгоспкультур

– упорядкування території, на якій планується будівництво залізничних колій

Загальний соціально-економічний вплив характеризується як позитивний.

5. Загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої діяльності (потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо)

До складу об’єкту «Нове будівництво під’їзної залізничної колії ТОВ «АГРО-ДУНАЙ» при станції Ізмаїл регіональної філії «Одеська залізниця»  входять: під’їзні залізничні колії; маневрові пристрої, вагонні ваги, навантажувально-розвантажувальний пристрій. Загальна довжина колій  – 480 м.

Проектом передбачається будівництво нових колій і встановлення технологічного обладнання, що дозволить безпечне виконання операцій по перевантаженню вантажів

6. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за альтернативами:

Екологічні та інші обмеження планової діяльності встановлюються згідно вимог законодавства України з дотриманням нормативів гранично допустимих рівнів екологічного навантаження на природне середовище, санітарно-гігієнічних нормативів, радіаційного контролю тощо:

 • по атмосферному повітрю – викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами здійснювати за наявності відповідного дозволу; забезпечувати здійснення інструментально-лабораторних вимірювань параметрів викидів забруднюючих речовин стаціонарних і пересувних джерел, дотримуватися нормативів екологічної безпеки та технічних вимог до сировини та матеріалів, належного технічного стану обладнання та споруд. Рівень забруднення атмосферного повітря не повинен перевищувати граничнодопустимих рівнів концентрації ГДК (ОБРД);
 • санітарно-епідеміологічні – дотримуватися розмірів санітарно-захисної зони;  рівень акустичного та шумового забруднення не повинен перевищувати граничнодопустимий;
 • по водному середовищу – відсутність прямого впливу;
 • по земельних ресурсах – рівень забруднення не повинен перевищувати гранично допустимих рівнів та фонових показників; контроль стану ґрунтів на межі СЗЗ;
 • по акустичному на шумовому навантаженню – рівень акустичного та шумового забруднення не повинен перевищувати санітарно-епідеміологічні нормативи шумового впливу на людину; контроль рівня шуму на межі СЗЗ та найближчих житлових забудов;
 • по управлінню відходами – операції у сфері управління відходами здійснювати із додержанням санітарних та екологічних норм у спосіб, що забезпечує можливість подальшого використання відходів як вторинної сировини і безпеку для навколишнього природного середовища та здоров’я людей. Передача відходів, що утворюються внаслідок планованої діяльності, повинна відбуватися відповідно до укладених договорів з спеціалізованими організаціями.

щодо технічної альтернативи 2

Аналогічно технічної альтернативи 1.

щодо територіальної альтернативи 1

 • територіальні обмеження визначені містобудівною, інженерно-транспортною та промисловою структурою (забудовою), яка склалася на території планованої діяльності;
 • дотримання санітарно-захисної зони об’єкта планованої діяльності;

щодо територіальної альтернативи 2

Не розглядається, оскільки територіальна альтернатива 1 є оптимальним варіантом.

7. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території за альтернативами:

щодо технічної альтернативи 1

Топографо-геодезичні, інженерно-геологічні вишукування у необхідному обсязі згідно з чинним законодавством. Проєктні рішення в період будівництва та експлуатації забезпечують раціональне використання ґрунту, передбачають заходи протидії підтопленню (вертикальне планування території з відведенням поверхневих вод), просіданню (влаштування під спорудами екранів із ущільненого ґрунту, якісне ущільнення зворотної засипки пазух котлованів і траншей), активізації інших екзогенних процесів, а також охоронні, відновлювальні та компенсаційні заходи (розміщення газонів та зелених насаджень із наданням необхідних уклонів озелененої поверхні для забезпечення стікання води тощо).

щодо технічної альтернативи 2

Аналогічно технічної альтернативи 1.

щодо територіальної альтернативи 1

 • використання земельних площ в межах земельної ділянки, що надана в користування у відповідності з вимогами чинного законодавства;
 • дотримання  санітарних нормативів на межі СЗЗ;
 • збереження та розвиток існуючої транспортної інфраструктури.

щодо територіальної альтернативи 2

Не розглядається, оскільки територіальна альтернатива 1 є оптимальним варіантом.

8. Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля:

щодо технічної альтернативи 1

Можливі впливи планованої діяльності на:

Атмосферне повітря: під час будівництва: тимчасовий допустимий вплив за рахунок викидів забруднюючих речовин при роботі спеціалізованої техніки та транспорту, здійсненні будівельно– монтажних (зварювальних, фарбувальних та інших) робіт; під час експлуатації: викиди в атмосферне повітря від руху залізничного транспорту та при перевантажені сипучих матеріалів.

Водне середовище: на період будівництва: для санітарно-побутових і службових потреб використовують тимчасові пересувні приміщення. Водопостачання – привозна вода, каналізування – встановлення біотуалетів; на період експлуатації: господарсько-побутове водопостачання та водовідведення від існуючих санітарно-побутових приміщень ТОВ «АГРО-ДУНАЙ». Потенційних джерел забруднення підземних та поверхневих вод від планованої діяльності не передбачається. Скидання стічних вод у відкриті водойми відсутнє.

Шумове навантаження: при виконанні будівельних робіт шум створюватиметься внаслідок роботи будівельної, автотранспортної техніки та механізмів. При експлуатації джерелом шуму буде рух тепловозів, а саме звуковий ефект при контакті коліс потяга з коліями та шум їх двигунів.

Природно-заповідний фонд: виробничий майданчик ТОВ «АГРО-ДУНАЙ» (кадастровий номер 5110600000:01:006:0090) не займає земель природно-заповідного фонду України.

Рослинний і тваринний світ: прямі загрози, які можуть сприяти порушенням рослинного покриву – мінімальні або відсутні. Виробничий майданчик ТОВ «АГРО-ДУНАЙ»  розміщено на землях промисловості, транспорту, електронних комунікацій, енергетики, оборони. Лісових насаджень немає. Вплив на тваринний світ – опосередкований за рахунок викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря.

Соціальне середовище: планована діяльність здійснює вагомий внесок у регіональну економіку та економіку України.

Навколишнє техногенне середовище: планована діяльність не спричиняє порушення навколишнього техногенного середовища. Пам’ятки архітектури, історії, культури, зони рекреації та інші елементи техногенного середовища в зоні впливу об’єкту відсутні.

Вплив на ґрунт та земельні ресурси: при виконанні будівельних робіт відбуватиметься зняття ґрунтово-рослинного шару на території прокладання верхньої будови колій. У процесі експлуатації вплив на ґрунти не передбачається.

Територія розміщення виробничого майданчику ТОВ «АГРО-ДУНАЙ» (кадастровий номер 5110600000:01:006:0090)  не займає земель природоохоронного значення.

Відходи: на період будівництва передбачається  утворення будівельних, виробничих та побутових відходів . У процесі експлуатації – утворення побутових та виробничих відходів. Діяльність з управління відходами регулюються вимогами Закону України «Про управління відходами». Кількісний та якісний склад відходів визначається відповідно до діючих нормативних документів. Зберігання відходів здійснюється у відповідності з санітарними нормами та технікою безпеки. Відходи, які утворяться під час провадження планованої діяльності будуть передані відповідно до укладених договорів та вимог екологічної безпеки спеціалізованим організаціям.

щодо технічної альтернативи 2

Аналогічно технічної альтернативи 1 окрім: – збільшення впливу на повітряне середовище.

щодо територіальної альтернативи 1

– дотримання містобудівні умови та обмеження;

– дотримання розміру санітарно-захисної зони;

– дотримання протипожежних розривів між будівлями та спорудами

щодо територіальної альтернативи 2

Не розглядається, оскільки територіальна альтернатива 1 є оптимальним варіантом.

9. Належність планованої діяльності до першої чи другої категорії видів діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля (зазначити відповідний пункт і частину статті 3 Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”)

Планована діяльність належить до другої категорії видів планованої діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля, згідно пункту  10 частини 3 статті 3 Закону  України «Про оцінку впливу на довкілля».

10. Наявність підстав для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля (в тому числі наявність значного негативного транскордонного впливу на довкілля та перелік держав, довкілля яких може зазнати значного негативного транскордонного впливу (зачеплених держав)

Підстави для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля відсутні.

11. Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля

Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля передбачається відповідно вимогам Закону «Про оцінку впливу на довкілля» (ст. 6) та Постанови Кабінету Міністрів України від 13 грудня 2017 р.              № 1026 «Про затвердження Порядку передачі документації для надання висновку з оцінки впливу на довкілля та фінансування оцінки впливу на довкілля» (додаток 4).

12. Процедура оцінки впливу на довкілля та можливості для участі в ній громадськості

Планована суб’єктом господарювання діяльність може мати значний вплив на довкілля і, отже, підлягає оцінці впливу на довкілля відповідно до Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”. Оцінка впливу на довкілля – це процедура, що передбачає:

 • підготовку суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля;
 • проведення громадського обговорення планованої діяльності;
 • аналіз уповноваженим органом звіту з оцінки впливу на довкілля, будь-якої додаткової інформації, яку надає суб’єкт господарювання, а також інформації, отриманої від громадськості під час громадського обговорення, під час здійснення процедури оцінки транскордонного впливу, іншої інформації;
 • надання уповноваженим органом мотивованого висновку з оцінки впливу на довкілля, що враховує результати аналізу, передбаченого абзацом п’ятим цього пункту;
 • врахування висновку з оцінки впливу на довкілля у рішенні про провадження планованої діяльності, зазначеного у пункті 14 цього повідомлення.

У висновку з оцінки впливу на довкілля уповноважений орган, виходячи з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності, визначає допустимість чи обґрунтовує недопустимість провадження планованої діяльності та визначає екологічні умови її провадження.

Забороняється розпочинати провадження планованої діяльності без оцінки впливу на довкілля та отримання рішення про провадження планованої діяльності.

Процедура оцінки впливу на довкілля передбачає право і можливості громадськості для участі у такій процедурі, зокрема на стадії обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, а також на стадії розгляду уповноваженим органом поданого суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля.

На стадії громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля протягом щонайменше 25 робочих днів громадськості надається можливість надавати будь-які зауваження і пропозиції до звіту з оцінки впливу на довкілля та планованої діяльності, а також взяти участь у громадських слуханнях. Детальніше про процедуру громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля буде повідомлено в оголошенні про початок громадського обговорення.

У період воєнного стану в Україні громадські слухання проводяться у режимі відеоконференції, про що зазначається в оголошенні про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля та у звіті про громадське обговорення.

13. Громадське обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля

Протягом 12 робочих днів з дня оприлюднення цього повідомлення на офіційному веб-сайті уповноваженого органу громадськість має право надати уповноваженому органу, зазначеному у пункті 15 цього повідомлення, зауваження і пропозиції до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля.

Надаючи такі зауваженні і пропозиції, вкажіть реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяльності в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля (зазначений на першій сторінці цього повідомлення). Це значно спростить процес реєстрації та розгляду Ваших зауважень і пропозицій.

У разі отримання таких зауважень і пропозицій громадськості вони будуть розміщені в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля та передані суб’єкту господарювання (протягом трьох робочих днів з дня їх отримання). Особи, що надають зауваження і пропозиції, своїм підписом засвідчують свою згоду на обробку їх персональних даних. Суб’єкт господарювання під час підготовки звіту з оцінки впливу на довкілля зобов’язаний врахувати повністю, врахувати частково або обґрунтовано відхилити зауваження і пропозиції громадськості, надані у процесі громадського обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля. Детальна інформація про це включається до звіту з оцінки впливу на довкілля.

14. Рішення про провадження планованої діяльності

Відповідно до законодавства рішенням про провадження даної планованої діяльності буде:

Дозвіл на виконання будівельних робіт (ст.37 «Закону України «Про регулювання
містобудівної діяльності»)
(вид рішення, згідно частини 1 статті 11 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля») Управлінням державної архітектурно-будівельної інспекції у Одеській області
(орган, до повноважень якого належить прийняття цього рішення)  

15. Усі зауваження і пропозиції громадськості до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, необхідно надсилати до:

Департаменту екології та природних ресурсів Одеської обласної державної
адміністрації , вул. Канатна, б. 83, м. Одеса, 65012
(048) 728-35-05, ecolog@od.gov.ua
Контактна особа: Шевченко Наталія Ігорівна – начальник відділу оцінки впливу на
довкілля, земельних ресурсів, біоресурсів та заповідної справи Департаменту екології та
природних ресурсів Одеської ОДА

 (найменування уповноваженого органу, адреса, телефон та контактна особа)


[*] Суб’єкт господарювання має право розглядати більше технічних та територіальних альтернатив.